Dentistry


1.Dr.(CAPT) Prince Herbert

2.Dr.J.M.Jeyaraj

3. Dr.P.Rajkumar

4.Dr.Shieh Su-Sen

5. Dr.V.M.Veerabahu

6.Dr.R.Chandrasekar

7. Dr.K.S.Sridevi

8. Dr.Gayathri Hansraj

9.Dr.SM.N.Sathy

10. Dr. D. Venkatalakshmi

11. Dr.Sanju Thomas Abraham