General Medicine


1. Dr.Jayanthi

2. Dr.P.V.Jagadeesan

3.Dr.C. Manickavasagam

4. Dr.S.Purushothama Guptha

5. Dr.V.C.Nirmala

6.Dr.V.R.Sreenivasan

7. Dr.K.Venugopal

8. Dr.T.D.Srinivasan

9. Dr. Kannaki Rajendrakumar

10.Dr. T. Ravikumar

11.Dr. R. Srinivasan

12.Dr. R. M. Hemalatha

13.Dr. Maragatham Swaminathan

14.Dr P.S Sadhasivam

15.Dr. R. Anuradha

16.Dr.Kandasamy