General Surgery


1.Dr. S.R. Krishnamurthy.

2.Dr. P.Vasudevan

3. Dr. L.P.Thangavelu

4. Dr. K.Shanmuga Sundaram

5. Dr. V.Mohan

6. Dr.  C S R Kumar

7. Dr. V. Janarthanam