Ophthalmology


1. Dr.S.P.T Sambandam

2. Dr.T.Ravindran

3.Dr.B.Ravichandran

4.Dr.D.Ramamurthy

5.Dr.V.Thangavelu

6. Dr.N.Sivakumar

7.Dr.Mrs. Sarojini Thomas

8.Dr. Devdutt Thomas

9.Dr.D.Sundar

10. Dr.P.Sathyan