Plastic Surgery


1.Dr. N. Thirugnanam

2.Dr.S.Raja Sabapathy

3.Dr.C.N.Ramaswamy

4. Dr.A.Manohar

5. DR.D. Mohan

6. Dr. Ravindra Bharathi

7. Dr. Jayachandran