Orthopedics and Traumatology


1. Dr. D. Rajesh Kumar

2.Dr.P.R.Venkataramanan

3. Dr.S.G.Thirumalaisamy

4. Dr.S.S.Senthilnathan

5. Dr.N V Girish Kumar

6. Dr.G.Balakrishnan

7. Dr.C.Sugavanam

8.Dr. R. Sreekumar

9.Dr.R. Rajamanickam

10.Dr. M. Chandran