Gynaecology & Obstetrics


  1. Dr.Bellarmine Mascarenhas

  2. Dr.P.K.Krishna Priya

  3. Dr.M.Vani

  4. Dr.M.K.Kannaki

  5. Dr.T.V.Chitra

  6. Dr.Shantha Kumari

  7. Dr. Kannaki Rajendrakumar

  8. Dr. Radha Palaneeswaran

  9. Dr. Gita Christopher

10. Dr. Vanitha Bhuvaneshwari

11. Dr. V. Susela

12. Dr.Suma Natarajan